Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zarządzania danymi osobowymi uczestników Programu Face&Look Club zwanego dalej Programem.

Organizatorem Programu jest Face and Look S.A. z siedzibą w Międzywodziu ul. Przylesie 7  Biuro Handlowe Warszawa, ul. Hanki Czaki 2 / 7 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442848, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,- PLN, NIP 951-236-17-92, Regon 146392461

Wszelkie działania związane z prowadzeniem Programu wykonuje Face and Look S.A. ,w dalszej części zwany Prowadzącym Programu.

Aby zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa zastrzegamy możliwość wprowadzania aktualizacji mających na celu udoskonalania systemu pod kątem zabezpieczeń, dlatego zalecamy okazjonalne sprawdzanie tego dokumentu. 

Wejście na stronę www.faceandlook.pl oraz ogólne zapoznanie się z jej treścią przez użytkownika nie wymaga rejestracji. Istnieją jednak pewne informacje, z których korzystanie możliwe jest dopiero po wcześniejszym zarejestrowaniu się. 

Rejestracja i podanie swoich danych osobowych przez użytkownika jest świadome i dobrowolne. Przekazane informacje będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane oraz wykorzystywane tylko w celu prowadzenia Programu, w tym w szczególności przekazywania informacji dotyczących Programu oraz kompleksowej obsługi jego uczestników.

Administratorem danych osobowych jest Face and Look S.A. z siedzibą w Międzywodziu, a  zgodnie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 922 z późniejszymi zmianami.), zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.

Podczas rejestracji uczestnik podaje dane osobowe oraz udziela informacji.
a) obowiązkowych, niezbędnych do rejestracji w Programie i uczestniczenia w nim;
b) dodatkowych, których podanie jest opcjonalne, bez żadnych konsekwencji w kwestii uczestnictwa w Programie w razie ich nie przekazania.

Wszelka korespondencja nadesłana przez uczestnika Programu będzie przechowywana w archiwum. Dotyczy to również wszystkich odpowiedzi przesyłanych w związku z wypełnianiem wszelkich ankiet i kwestionariuszy dostępnych na stronie www.faceandlook.pl.

Wszelkie dane osobowe i informacje dotyczące uczestników są przez Administratora przechowywane i przetwarzane z zachowaniem przewidzianych prawem wymogów bezpieczeństwa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dane i informacje, podane przez uczestnika Programu, mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

Uczestnictwo w konkursach, promocjach, loteriach, kwestionariuszach i ankietach.

W ramach Programu możliwy jest udział uczestników w konkursach, promocjach, loteriach, kwestionariuszach lub ankietach przygotowywanych przez Organizatora. Udział w nich jest dobrowolny. Proszę jednak pamiętać, że w ramach udziału w konkursach, promocjach, loteriach, kwestionariuszach i ankietach Organizator może wymagać zgody na udostępnienie danych osobowych Uczestnika fundatorom nagród. W takich sytuacjach zostaną Państwo każdorazowo poinformowani o tej konieczności przed przystąpieniem do w/w aktywności. Fundator bez zgody Użytkownika nie będzie mógł tych danych wykorzystać. 

Realizacja wysyłki nagród.

Informacje na temat nagród wygranych przez uczestników Programu przekazywane będą Agencji, która w związku z realizacją tych zamówień i obsługą reklamacyjną będzie przechowywać i przetwarzać dane niezbędne do wykonywania tych czynności

Ogłoszenie wyników.

W sytuacji ogłoszenia wyników w organizowanych konkursach, promocjach lub loteriach Organizator będzie podawał na stronie www.faceandlook.pl informacje na temat zwycięzców wyłącznie w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miasto).

Marketing bezpośredni.

W celu lepszej komunikacji z uczestnikiem Organizator będzie gromadzić i wykorzystywać informacje na temat sposobu korzystania przez Uczestnika ze strony www.faceandlook.pl oraz informacji udostępnionych poprzez uczestnictwo w konkursach, promocjach, loteriach, kwestionariuszach i ankietach oraz kontaktować się z Uczestnikiem wyłącznie za pośrednictwem wskazanych i zatwierdzonych przez niego kanałów komunikacji, jak: e-mail, poczta, telefon, SMS.

Komu udostępniane są informacje na temat Uczestników.

              a   Fundatorom i/lub dostawcom nagród.

              b   Firmom wykonującym usługi dla Organizatora (np.: firma zarządzająca stroną www.faceandlook.pl, firmy świadczące usługi kurierskie, firmy badawcze.

              c   Wewnętrzne działy w firmie Organizatora.

              d   Może dojść do sytuacji, w której Organizator będzie zmuszony do ujawnienia danych osobowych organom mającym prawo do egzekwowania informacji, takim jak sąd, policja, Urząd Skarbowy, Główny Inspektor                             Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, które przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tj. Dz. U. z 2004, Nr 100 poz. 1024.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania wynikające z ujawnienia przez uczestnika loginu i hasła lub jakichkolwiek innych informacji lub czynności umożliwiających dostęp do jego konta osobom trzecim. Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania danych dostępowych, w miejscu niedostępnym dla osób postronnch.

Login, hasło, lub którekolwiek z informacji przechowywanych w bazie danych z wyjątkiem nazwy użytkownika (NICK) mogą być modyfikowane przez Uczestnika. W tym celu należy wejść w zakładkę MOJE KONTO i dokonać zmian (czynność możliwa jest po zalogowaniu się do systemu).

Każdy z uczestników Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia, zarówno poprzez wejście w zakładkę MOJE KONTO lub poprzez pisemną dyspozycję złożoną na adres redakcja@faceandlook.pl lub ado@faceandlook.pl / administrator danych osobowych - kontakt telefoniczny 601 75 77 79, poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 16:00  /

 

 

produkty partnerów